12025
คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES

ia

  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อนาไลติคเยน่า ฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นายสัณฐิติธวัชสุภากรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาไลติค ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนา วิทยากรโดย คุณประกาย บริบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และที่ปรึกษาบริษัทแสงสุขอุตสาหกรรม จำกัด บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ธาตุในอาหาร คุณปรีชญา พูลบุญโรนจน์ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการด้าน atomic spectrometer สำนักงานผู้แทน อนาไลติคเยน่า เอจี ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บรรยายเรื่อง Increasing confidence and concern in elemental analysis by ICP-OES คุณนิรินธน์ กลิ่นสอน บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ AAS/ICP-OES ในการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม คุณวาสนา เทพคำภา บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ HR Array ICP-OES ในงานวิเคราะห์ประเภทต่างๆ คุณวรรณรัตน์ ชุติบุตร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ คุณพงศ์พิศ แก้วสุข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ และแนะนำการใช้เทคนิค ICP-OES แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ในการวิเคราะห์ธาตุในอาหาร การประยุกต์ใช้ AAS/ICP-OES ในการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ HR Array ICP-OES ในงานวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองด้วย ICP-OES มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานจากภาครัฐอื่นในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จำนวน 9 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
1078 people like this