5192
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ia

  • เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดจัดงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ภายใต้แนวคิด “Innovation for Life” ขึ้นณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชนและใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและบริการ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มีภารกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาผลงานวิจัยจากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯที่ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งได้พันธุ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งที่ได้จดทะเบียนพันธุ์ และที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจในไก่พื้นเมือง และประชาชนทั่วไป ได้เปิดโลกทัศน์รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น ... [18/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
383 people like this