4863
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพร้อมรับเกียรติบัตร นั้น เมื่อการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า มีบุคลากรของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย คือ นางสาวทองสา บัวสุข ได้รับรางวัลในด้านการทำโปสเตอร์วิชาการรางวัลระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคอเรสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม"ในการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี ชื่นชมและภูมิใจกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “งานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557”และได้รับรางวัลได้รับรางวัลในด้านการทำโปสเตอร์วิชา รางวัลระดับดีเยี่ยม ในครั้งนี้ ภายใน “งานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557” ในครั้งนี้ มีการจัดอาหารแบบซุ้มค๊อกเทล มีอาหารหลายๆประเภท อย่างเช่น ยำรวม ทอดมันปลา ลูกชิ้นทอด ขนมจีนแกงไก่ ผัดไท ปอเปี๊ยะ ไข่ม้วนห่อผัก ขนมไทยต่างๆ และข้าวโพดม่วง ส่วนศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นำผลิตภัณฑ์จากทางศูนย์เครือข่ายไปร่วมจัดในงานนี้ด้วย โดยนำไข่ไก่พื้นเมืองต้มสุก และแซนวิสไข่ไก่พื้นเมือง ร่วมในงานนี้ด้วย ... [27/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
358 people like this