5061
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร งานชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร งานชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ เป็นตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ 1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ 2) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 41 คน มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
427 people like this