6102
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

ia

  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นางสาวนริศสรา สวยรูป และนายกฤษฎา เจริญมูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านเหล่านางาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (นายสิริมงคล จันทร์นนท์) เพื่อสำรวจดูสถานการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกับเกษตรกร นายสิริมงคล จันทร์นนท์ ปัจจุบันอาชีพหลักคือ นิติกร ประจำอยู่เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นมีความสนใจในด้านการเกษตรอยู่แล้ว และสนใจการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองเป็นอย่างมาก ได้มีการศึกษาหาความรู้ในด้านระบบการเลี้ยง การจัดการด้านโรค ฯลฯ ทั้งในหนังสือ อินเตอร์เนต และสอบถามผู้รู้ จนกระทั้งได้เริ่มสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง และได้ทำการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยเริ่มเลี้ยงพันธุ์ไก่ชีท่าพระ 300 ตัว ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว 800 ตัว และไก่ดำภูพาน 14 ตัว แต่จากการสอบถามนายสิริมงคล จันทร์นนท์มีความต้องการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 ของทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเนื่องจากชอบในอัตราการเจริญเติบโต การให้ไข่ที่สูง และมีเนื้อหน้าอกเยอะ เพราะเคยเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 มาแล้ว 1 รุ่น และมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และรศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ได้ให้คำแนะนำในด้านระบบการเลี้ยง คือ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว ของนายสิริมงคล จันทร์นนท์ เลี้ยงจำนวนต่อรุ่นค่อนข้างมากไป ควรแบ่งเลี้ยงเป็นรุ่นๆ รุ่นละประมาณ 100-200 ตัว เพื่อง่ายต่อการจัดการด้านตลาด เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองรายใหม่ ด้านการตลาดอาจจะยังต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ ในส่วนด้านระบบฟาร์ม และระบบการเลี้ยงนั้นเกษตรกรทำได้ค่อนข้างดีและเหมาะสม ถ้าพัฒนาต่อไปน่าจะเป็นฟาร์มที่เหมาะเพื่อให้เกษตรกรในเขตชุมชนแถวนั้นมาศึกษาเรื่องระบบการเลี้ยงได้ต่อไป ... [27/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
591 people like this