9652
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์ ชื่นชมพระคุณครู การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 – 4 การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์เก่า นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 45 อดีตนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2554 ตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ครู พิธีไหว้ครู เริ่มจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พิธีมอบทุนการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท และตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 16 คุณโอภาส ยอดแก้ว มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุน จากนั้นท่านคณบดีได้มอบใบประกาศแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่มาร่วมพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีวันไหว้ครูในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู – อาจารย์ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์กับลูกศิษย์ 4) เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
919 people like this