6663
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยากรในโครงการประกวด เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์ ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M

ia

  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองสู่อาหารสำหรับคนรุ่นใหม่” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการประกวด “เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์” ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Plan) และการนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะเริ่มต้น นอกจากจะเป็นการศึกษาความพร้อมในการนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ยังเป็นการสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย มีผู้สนใจทั้งนักศึกษาระดับปริญาตรี ปริญญาโท เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้กว่า 80 คน... ... [05/09/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / science park kku
633 people like this