8424
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กันยาน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯในปี 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำชมโปสเตอร์ผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และเยี่ยมชมกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ.... ... [11/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / RIT NCAB
649 people like this