10643
มข.ใส่ใจชุมชนให้บริการวิชาการแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอุดรธานี

ia

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการวิชาการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 51 ราย และสมาชิกเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 ราย ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนม ได้นำไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตโคนม ปัจจุบันพบว่า ปัญหาการผสมไม่ติดส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ำนมเพิ่มสูงขึ้น สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ คือ เทคนิคในการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียม การจัดการโคนมหลังผสมเทียม และการจัดการการให้อาหารโคนมหลังคลอดเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ นอกจากนี้ คุณมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการผลิตน้ำนมหลักๆ ก็คือ พันธุ์และการจัดการ ถ้าหากมีสายพันธุ์โคและการจัดการที่ดีประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมก็จะสูงขึ้น บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด ให้ความสำคัญต่อการผลิตน้ำนมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ได้ยั่งยืนและเป็นแหล่งผลิตอาหารสุขภาพของประเทศต่อไป ... [20/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1366 people like this