6067
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ อาธิเช่น ประวัติและสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง การขยายฝูงไก่พื้นเมือง วิธีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ทดแทน และการนำไก่พื้นเมืองไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาชุมชน ฯลฯ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 ในด้านการพัฒนาและการปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง และการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จากนั้นได้มีการซัก-ถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในประเทศไทยต่อไป ... [18/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
535 people like this