6452
พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืนดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม 5101 อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ ... [22/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
687 people like this