5514
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน

ia

  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรวันเกิด ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่น ที่ผู้บริหารและบุคลากรได้มอบความรัก ความอบอุ่นให้กันและกัน และได้รับประทานอาหารว่างร่วมกันอีกด้วย ... [01/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
436 people like this