6286
อาจารย์สาขาทรัพยากร คณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานจัดการน้ำเสียระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Water Association (IWA) เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในหัวข้อ การจัดการน้ำเสีย (Wastewater management) เรื่อง Reuse of wastewater from rubber sheet production for agriculture in Northeast Thailand ในการประชุมนานาชาติ The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference (APYWP2012) โดย International Water Association (IWA) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2555 ณ Miraikan National Museum of Emerging Science and Innovation เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ รวม 270 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการงานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการน้ำและทรัพยากรน้ำกันเป็นจำนวนมาก โดยการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการวิจัยและการเดินทางจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและ ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
838 people like this