9085
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและทหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและทหารทราบถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในไร่นาและค่ายทหาร และเพื่อเปิดตัวศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดนิทรรศการ 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์ 3) การแข่งขันการทำปุ๋ยอินทรีย์ และจัดสถานีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบ่งเป็น 6 สถานี คือ สถานีที่ 1 จำลองศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถานีที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ สถานีที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพ สถานีที่ 4 ถ่ายอดเทคโนโลยีปุ๋ยพืชสด และไถกลบตอซัง สถานีที่ 5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีที่ 6 ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 17 ศูนย์ จาก 12 จังหวัด กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรายย่อย ทหารจากค่ายศรีพัชรินทร ค่ายสีหราชเดโชชัย ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ค่ายมเหศักดิพลเสพ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
853 people like this