6356
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่

ia

  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ... [08/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
638 people like this