4969
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

ia

  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ ทราบความหมายและแนวคิดของการให้บริการที่ถูกต้องและนำเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยงานได้ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้วิธีการและแนวทางการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และครองใจผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร วิทยากรโดย นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของการให้บริการที่เป็นเลิศ ปรับทัศนคติเพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศอุปนิสัยสร้างสรรค์สำหรับงานบริการ และ การนำไปสู่การปฏิบัติและการเตรียมคงวามพร้อมในการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ในการนำไปใช้ นอกจากการรับฟังบรรยายจากวิทยากรแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความพร้อมเพรียงในการทำงาน และในช่วงสุดท้ายของการอบรม มีกิจกรรมเปิดใจต่อผู้บริหาร ซึ่งการอบรมในวันนี้ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความประทับใจ ในแบบฉบับของชาวเกษตรศาสตร์ มข. อย่างแท้จริงมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มข. จำนวน 40 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
405 people like this