6731
ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์มอบทุนฯ ให้น้อง

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 38 คือ นางสาวจิลาพร ทองสุทธิ์ และนายธีรพงษ์ พิบูลย์ ได้เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 ของภาควิชาฯ โดยในกิจกรรมนี้ มีหัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในนามของภาควิชาฯ ใคร่ขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้งสอง และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวสืบไป ... [10/11/2014]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ /
654 people like this