4840
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 16th AAAP Animal congress 2014 ณ ประเทศ อินโดนีเซีย

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นางสาวทองสา บัวสุข นางสาวนริศรา สวยรูป พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสัตว์ศาสตร์ จำนวน 11 คน เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 16th AAAP Animal congress 2014 ณ ประเทศ อินโดนีเซียในวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 การประชุมครั้งนี้มีผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,000 ท่าน โดยมีผลงานวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น Animal Genetics and Reproduction, Animal Nutrition, Feed Science and Technology, Poultry Science and Industry, Dairy Science and Industry, Beef Cattle, Small Ruminants, Draught and Companion Animals, Agribusiness, Trade, and Marketing, Animal Physiology, Animal Welfare and Health Management, Livestock Extension and Community Development, Animal Products Technology and Food Safety, Waste and Environmental Issues in Livestock, Forage and Agrostology, Policies on Food Security etc ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อต่างๆมากกว่า 800 เรื่อง นอกจากนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านไก่พื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์โคนมทนร้อน และการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ทั่วไป ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายระหว่างนักวิจัยในระดับนานาชาติ โดยหวังจะเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรต่อไป ซึ่ง ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นำเสนอผลงานในรูปแบบภาคบรรยาย และได้รางวัล “The best Oral Presentation” ในงานนี้ด้วย ... [18/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
354 people like this