5551
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงภาระงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

ia

  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในการประชุมการจัดทำข้อตกลงภาระงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อตกลงภาระงานในแต่ละตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรและครอบคลุมภาระงานประจำ งานยุทธศาสตร์ ตลอดจนงานอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
400 people like this