6202
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และกล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน กลุ่มโคเนื้อและกระบือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์ หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร บุคลากร 2) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของภาควิชาสัตวศาสตร์สู่สาธารณะ 3) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนักต่อการพัฒนาภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / อภิชัย วรรณพัฒน์
578 people like this