6001
คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 – 19.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... [26/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
520 people like this