7578
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2556

ia

  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” /*.............. เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 18.45 น. ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 พร้อมทั้ง นสพ.ศีลธรรม วราศัศวปติ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิจิตร รินทระ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 กรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) กรมวิชาการเกษตร ได้กล่าวถึงกิจกรรมเด่นๆของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของการร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ /*........... รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “งานวันเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นงานเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นำเอาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีมานำเสนอเผยแพร่อย่างมากเป็นประจำทุกปี ขอต้อนรับและขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านที่ได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีเสมอมา”/*....... รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นผู้บุกเบิกและทำให้เกิดงานวันเกษตรภาคอีสาน จวบจนปัจจุบัน มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม กองต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ และบริษัท ห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร /*............ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักๆ ที่สำคัญ ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานว่า “ข้อแรก เพื่อต้องการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่เกิดจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ ผลงานวิจัยของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นเวทีที่ใช้เวลา 10 วัน ผ่านสายตาผู้เข้าชมงานถึง 500,000 คน ข้อที่สอง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาเกษตรศาสตร์ให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม ข้อที่สาม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ข้อที่สาม เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร ข้อที่สี่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน และ ข้อสุดท้าย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก” /*............ การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน พัฒนามาจากการจัดงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา มีสถานที่จัดงานอยู่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบและมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานไปที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี คณะเกษตรศาสตร์จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการจัดให้เพิ่มมากขึ้นและเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้เข้าร่วมแสดงกิจกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานเน้นเรื่อง การจัดสัมมนา และเสวนาทางวิชาการเกษตร การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรโดยจัดในรูปของงานสินค้าชุมชน การแสดงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตรและผลผลิตจากภาคเอกชน การประกวดอาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์ การประกวดโคเนื้อ โคนมและกระบือ การแสดงผลงานด้านการประมง การประกวดปลาสวยงาม ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสานนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานจนถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หนึ่งของภาคอีสาน โดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 500,000 คน จึงนับได้ว่าเป็นงานวันเกษตรที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญยิ่ง /*............ กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ ... Link [09/01/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
956 people like this