7514
เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.กระนวน โครงการ มข. ฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ia

  • ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง จากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรจาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองกุงใหญ่ และหมู่บ้านน้ำอ้อม ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี เกษตรกรกล่าวว่า ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข. 55 และชี เคเคยู 12 ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม "โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย" ไปนั้นมีการเจริญเติบโตดี ทนร้อน ให้ไข่ดก ไม่พบโรคระบาด และหากินตามธรรมชาติได้ดี เหมาะที่จะเลี้ยงในหมู่บ้าน และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป ... [07/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1029 people like this