8828
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ป.เอก ณ ประเทศนอร์เวย์

ia

  • ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Norwegian University of Life Sciences ประเทศนอร์เวย์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ Mr. Nhiem Van Duong นักศึกษาปริญญาเอก โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบ ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่า เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติต่อไป ... [28/12/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1301 people like this