9503
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี ดึงศิษย์เก่าภาคเอกชนบรรยายพิเศษให้นักศึกษา

ia

  • มื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี จัดบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์และจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เริ่มจาก กิจกรรมทำบุญประจำปี 2556 เมื่อเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยการฟังธรรมและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป โดยมีคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททั้งภาคปกติและโครงการพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ต่อมาตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง AG8502 เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 คือ คุณประจักษ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยภาคเอกชน เพื่อให้นักศึกษาสาขาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของภาคเอกชนในปัจจุบัน รวมถึงการเตรียมตัวของบัณฑิตในการทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรกับภาคเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาปริญญาโทที่ยังไม่มีเคยประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เป็นอย่างยิ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษแล้ว ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์และจับสลากของขวัญปีใหม่ 2556 ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3-4 และนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมที่ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดขึ้นมานั้น สร้างความพึงพอใจและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก ... [15/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1413 people like this