8726
สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับนักวิจัยจากสหรัฐ

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Tham Houng จาก Ecotoxicology & Risk Assessment Lab, Center for Urban Environmental Research & Policy (CUERP), Royola University Chicago, USA อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐอเมริกา ทางด้านด้านนิเวศพิษวิทยาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ำ ในความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกา Royola University Chicago, USA, ในการมาเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556 โดยในการมาเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ Dr.Tham Houng ในครั้งนี้ Dr.Tham ได้บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Metal bioavailability and toxicity in the aquatic environment” ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจในการเรียนการสอนวิชาหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Principal of Environmental sciences) จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางนิเวศพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการวิจัยไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการต่างๆ และเรือนทดลองของสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เพื่อดูความพร้อมในการร่วมมือทำวิจัย ต่อมาในวันที่ 8 มกราคม 2556 ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา นางสาวอัจฉราพร สมภาร และนางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก นางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ และนางสาวภัทราวดี ปิระเต นักศึกษาปริญญาโท และนายศศิวัตน์ ตะติปัญ ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วยคณะของ Dr.Tham Houng ได้เดินทางไปที่จังหวัดหนองคาย เพื่อออกสำรวจพื้นที่ศึกษาวิจัย เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพน้ำทางนิเวศพิษวิทยาของแม่น้ำโขง ในการพัฒนางานวิจัยร่วมเกี่ยวกับ“การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและ สิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำ (Ecotoxicology Risk Assessment of Contaminants on Aquatic Ecosystem) ของลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำด้านโลหะหนักของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ต่อไป ... [18/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1191 people like this