6702
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ 1) เพื่อเสริมจุดแข็งให้แก่ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไก่พื้นเมืองสู่ตลาดโลก 2) เพื่อสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการส่งออกไก่พื้นเมือง และส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีไก่พื้นเมืองเป็นส่วนประกอบ 3) เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความนิยมหรือความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4) เพื่อเป็นการเตรียมตำรับอาหารรสชาติอร่อยที่ทำจากไก่พื้นเมือง รองรับการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รางวัลตำรับอาหารบังคับ (อ่อมไก่บ้าน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแม่บ้านเหล่าโพนทอง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมพ่อบ้านเหล่าโพนทอง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 5 และ ทีมหนองฮี 2 รางวัลตำรับอาหารบังคับ (นึ่งไก่สมุนไพร) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมแม่บ้านชุมแพ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมพ่อบ้านเหล่าโพนทอง และทีมชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยี รางวัลตำรับอาหารสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแม่บ้านเหล่าโพนทอง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมแม่บ้านชุมแพ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมก้อนเส้า และทีมหนองฮี 1 รางวัลตำรับอาหารยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมแม่บ้านเหล่าโพนทอง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมบ้านโคกกลาง 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 ทีม จากผู้สนใจทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น ... [04/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
630 people like this