6503
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการดำเนินการในโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

ia

  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการดำเนินการในโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการจัดทำโครงการอุทยานพลังงาน (Energy Park) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทน การกำจัดของเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการอุทยานพลังงาน (Energy Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องระบบการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในงานไร่ฝ่ายสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
561 people like this