5580
นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 255 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย ... ... [10/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ / ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
642 people like this