7434
คณะเกษตรฯ มข. ตามงานวิจัยและอบรมขยายเชื้อราเขียว ช่วยปลูกพริกปลอดภัย

ia

  • เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2556 อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ออกติดตามผลการวิจัยที่ได้ทำการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร ในช่วงปลายปี 2555 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมการขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาและราขาวบิวเวอร์เรีย ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ติดตามผลการฝึกอบรม ที่ตำบลภูปอ ตามที่เทศบาลตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการทำให้เกษตรกรปลูกพริกขายได้ผลผลิตสูง ขายได้ราคาสูง มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อย เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้สารเคมีน้อยลง และมีการอนุรักษ์พันธุ์พริกพื้นเมือง เช่น พริกพันธุ์ห้วยสีทนและพริกจินดา เป็นต้น จากติดตามผล พบว่าว่าเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการวิจัยไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของพื้นที่ได้ เช่น การปลูกพริกให้มีระยะห่างระหว่างต้น และระหว่างแถวมากขึ้น มีการตัดแต่งกิ่งแขนงพริกใต้ง่ามแรกเพื่อลดปัญหาโรคและแมลง มีการวางแผนการใช้ที่ดินและการเลือกช่วงการปลูกที่เหมาะสม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ โดยมีการวางแผนบนฐานข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีการบริหารความเสี่ยงโดยการปลูกพืชหลายชนิด การขุดสระในพื้นที่นาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเรื่องสามารถควบคุมน้ำได้ ทำให้สามารถปลูกพริกและเก็บพริกได้ตามที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะตลาดในหมู่บ้านและภายในจังหวัด เป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรเป็นธุรกิจการเกษตร และในวันที่ 17 มกราคม 2556 ทำการฝึกอบรมการขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาและราขาวบิวเวอร์เรีย ที่ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้มีเกษตรกรจากบ้านขามป้อม 30 คน และบ้านกุดเลาะ 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรม โดยที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์มีการปลูกพริกหลังนาหรือพริกฤดูแล้งที่จะเริ่มเก็บผลผลิตประมาณเดือน เมษายน-มิถุนายน แต่เนื่องจากปีเพาะปลูกที่ผ่านมา พริกมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงมาก และปีนี้ก็เกิดปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดปัญหาเรื่องฝนแล้ง ทำให้เกษตรกรได้ลดพื้นที่ปลูกพริกลง แต่จะเพิ่มความเข้มงวดในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ซึ่งอาจารย์วีระ ภาคอุทัย ได้แนะนำให้ใช้เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย โรยบนแปลงก่อน แล้วคลุมแปลงด้วยฟางข้าว เพื่อกำจัดแมลงในระยะไข่หรือหนอน ก่อนที่จะเข้าดักแด้ตามรอยแตกระแหงในดินหรือกองเศษพืช ซึ่งจะทำให้ปัญหาเรื่องหนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะสมอฝ้ายมีน้อยลง ... [29/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1028 people like this