10940
นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. โชว์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ งานโคนมแห่งชาติ ปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัย พร้อมทีมงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมนำผลงานวิจัย พืชอาหารเพื่อสุขภาพ แก่นตะวัน ฟักข้าวและข้าวโพดม่วงไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในนมโค ใน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร ทั้งทางด้านพืชและทางด้านสัตว์ จะเป็นผลดีต่อการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน จากผลงานวิจัยพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคดังกล่าวนั้น อาจารย์นพวรรณ จงสุขสันติกุล เจ้าของ บริษัท นพวรรณขนมไทย จำกัด เลขที่ 88 / 9 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ได้ร่วมพัฒนาพืชอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แก่นตะวัน ฟักข้าวและข้าวโพดม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ในน้ำนมโคและขนมต่างๆ เช่น วุ้นนมโค โยเกิร์ตผสมแก่นตะวันเชื่อม แยมแก่นตะวัน แยมฟักข้าว แยมข้าวโพดม่วง คุกกี้ฟักข้าว คุกกี้ข้าวโพดม่วง น้ำฟักข้าว และน้ำข้าวโพดม่วง เป็นต้น ... [28/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1433 people like this