5669
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุรภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ,ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาควิชา,ผู้ประสานงานสาขาและกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และชี้แจงตัวชี้วัด สำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ ระดับหลักสูตร /คณะ/สถาบัน ... [13/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ /
567 people like this