8732
มูลนิธิพรแผ่นดิน จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00-15.30 น. มูลนิธิพรแผ่นดินเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชาเป็นวิทยากรบรรยาย ... Link [19/02/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
865 people like this