9300
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1

ia

  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 (the 1st International Conference on Native Chicken) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านไก่พื้นเมือง เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไก่พื้นเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์กลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การแสดงนิทรรศการ การประชุมกลุ่มย่อย มีผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เป็นองค์การระหว่างประเทศ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย จาก อินโดนีเซีย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ไต้หวัน, ภูฏาน, ญี่ปุ่น, ไนจีเรีย และประเทศไทยกว่า 300 คน การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดแรงจูงใจสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อสร้างแรงผลักดันในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านไก่พื้นเมือง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านไก่พื้นเมืองระหว่างประเทศ เกิดองค์ความรู้ด้านไก่พื้นเมืองและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาประเทศ และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น ... [25/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
733 people like this