5356
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกสาร

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกสาร ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วิทยากรโดย นางสาวมลฑา แพงมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. โครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกสาร ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ และผู้ปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือได้ทราบแนวทางและกระบวนการเดินทางของเอกสาร และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสารบรรณร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับ – ส่งหนังสือที่ถูกต้อง และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการรับ – ส่งหนังสือราชการให้เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในหน้าที่ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ... [26/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
422 people like this