8969
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย

ia

  • เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-16:30 น. ณ อาคาร AG07 ห้องบรรยาย 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ให้เป็นเอกภาพและรูปธรรมในการป้องกันกำจัดต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 คน ทั้งที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์อ้อย เจ้าหน้าที่กีฏวิทยา จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคมชาวไร่อ้อย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเทศบาล โรงงานน้ำตาล ฯลฯ จากทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ได้ร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวแบบผสมผสาน (IPM) โดย Dr.Youichi Kobori นักกีฏวิทยา จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) และ รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง และสรุปและสังเคราะห์องค์ความรู้ ความก้าวหน้าในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยจากงานวิจัย โดย รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง การสรุปประเด็นองค์ความรู้แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยที่ได้จากการประชุมชี้ให้เห็นว่าโรคใบขาวอ้อยเกิดได้จากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางนำท่อนพันธุ์อ้อยไปปลูกยังแหล่งอื่นๆ และแมลงพาหะ คือเพลี้ยจักจั่นลายจุดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นหลังขาว ซึ่งต้องมีสภาพแวดล้อมเช่น สภาพดิน ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แนวทางป้องกันกำจัดและควบคุมโรคใบขาวอ้อยตั้งแต่ระยะก่อนปลูก ระยะการเจริญเติบโต และระยะเก็บเกี่ยว รวมทั้งวิธีการสำรวจโรคใบขาวอ้อยและแมลงศัตรู ตลอดจนข้อเสนอแนะประเด็นหัวข้อวิจัยแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ... [03/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี / ทนุธรรม บุญฉิม, วรากร ภู่หนู
679 people like this