5319
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.สุวรรณา เดชาทัย หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุวรรณา เดชาทัย กล่าวว่า “ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ทั้งในรูปแบบรายวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงานให้กับสถานประกอบการและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มข. มีการบริหารจัดการด้านสหกิจศึกษานานาชาติอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งทางด้านศักยภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการในระดับประเทศ จึงเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษานานาชาติในครั้งนี้” ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานของส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะเกษตรศาสตร์ มข. และจะได้นำความรู้และจุดเด่นต่างๆ ในงานของทั้งสองฝ่ายไปปรับใช้งานในด้านสหกิจศึกษานานาชาติต่อไป ... [03/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
381 people like this