6977
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ ศึกษาวิถีชีวิตในชนบทและระบบการเกษตรในประเทศไทย เยี่ยมชมฟาร์มธุรกิจการเกษตร ตลาดชาวนา และเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยทุกคนบรรยายร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 ประเทศ นับว่าเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาของ Tottori University อีกด้วย ... [06/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
686 people like this