7181
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13

ia

  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 13 ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านล็อคใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว่า 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
    โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นต้น
    การจัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 12 ในครั้งนี้ โดยทำการฝึกอบรมให้เกษตรกร และให้ความรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน หรือขาย โดยจากการอบรมครั้งที่ผ่านมาพบว่าไก่มีการปรับตัวอยู่ในสภาพชนบทได้ดี แม้การให้อาหารแบบชาวบ้านทั่วๆ ไปก็สามารถอยู่ได้และโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ก่อน และเน้นเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง จึงอยากให้เกษตรกรได้เข้าใจ ... [13/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
591 people like this