7377
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดงาน “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็น เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวนกว่า 200 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ปัจจุบันปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากบริโภคภายในประเทศแล้ว ปลานิลยังมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยแนวโน้มการส่งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปี วงการปลานิลในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการในระบบการเพาะเลี้ยง อาหารเม็ดสำเร็จรูป ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล และเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลให้แก่ปวงชนชาวไทย นับแต่ปีพุทธศักราช 2509 อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและองค์ความรู้ต่างๆ ในวงการปลานิลของประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อวงการปลานิลไทย จึงได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น” “ในความพยายามเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ทำให้ผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วน ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้บริโภค ตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย จึงควรที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน จะได้เสริมสร้างความร่วมมือกันในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการปลานิลของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์ กล่าวในที่สุด ซึ่ง งานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานในครั้งนี้หลังการหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในโอกาสต่อไป ... [17/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
564 people like this