7562
โครงการแก่งละว้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม และแหนมปลา

ia

  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้าได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม และแหนมปลา)" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sphal Lcikong และ Mr.Dy Piseth เป็นผู้ช่วยวิทยากร ... Link [11/03/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
670 people like this