6400
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยและแมลงพาหะ

ia

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลช้อนทอง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวนรวมทั้งสิ้น 48 คน ในเรื่อง แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย โดยมีนายพุฒิพงศ์ โคกคาบ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฟาร์มเซอร์วิสโรงงานน้ำตาล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อยจากเชื้อไฟโตพลาสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวไร่อ้อย และระบบการเพาะปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แมลงพาหะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การแพร่กระจายของโรค การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ให้ทราบถึงสาเหตุของโรคใบขาว การเกิดโรคซึ่งนำโดยแมลงพาหะ และแพร่กระจายอย่างกว้างขวางโดยการใช้ท่อนพันธุ์ติดเชื้อ และแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยเบื้องต้น” โดยกิจกรรมการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมถามตอบพูดคุย การซักถามเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับอ้อยใบขาว ความเข้าใจสาเหตุของการระบาดของโรค 2) ฐานอาการใบขาวแยกระหว่างใบขาวและพืชขาดธาตุอาหาร 3) ฐานชีววิทยาและพฤติกรรมของแมลงพาหะ 4) ฐานแนวทางป้องกันกำจัดแมลงพาหะแบบบูรณาการ ผลที่ได้จากการจัดอบรมครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีความสนใจในการรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยเป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมยังให้แนวคิดแลกเปลี่ยนที่เกิดจากประสบการณ์จริงในการทำไร่อ้อยของตนเอง รวมทั้งต้องการให้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบขาวอย่างต่อเนื่อง ... [23/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: วรากร ภู่หนู / ทนุธรรม บุญฉิม
583 people like this