9001
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดพระจุฬาโลกมหาราช

ia

 • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันโดยมีความวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาต่อหมู่บ้านรอบค่ายทหาร อาทิเช่น เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในค่ายทหารโดยใช้การเกษตรเป็นโมเดล เกิดการสร้างอาชีพทางการเกษตรของชุมชนรอบค่ายทหาร หรือแม้กระทั่งลดอัตราการย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองของชาวบ้านรอบค่ายทหารเป็นต้น

  โดยในพิธี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และพลตรีธรากร ธรรมวินทร บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน และรศ.ดรเทวินทร์ วงษ์พระลับ พันเอก สมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 และพันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6ร่วมเป็นสักขีพยาน

  ความสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 นั้น มีมานานแล้วและเริ่มจากที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งใกล้กับกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และมีความเห็นที่ตรงกันว่าจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบค่ายนั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยตัวเองได้ โดยเริ่มทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การดำนา การเกี่ยวข้าว การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการร่วมกันทำระหว่าง ชาวบ้านรอบหมู่บ้าน ทหารจากกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยที่นำเทคโนโลยีต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยมาลงในพื้นที่โดยมีกำลังพลทหารเป็นผู้ลงมือ จากผลที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างมาทางมหาวิทยาลัย และกองพลทหารราบที่ 6 จึงได้ตกลงที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ... [25/03/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กฤษฎา เจริญมูล / ฤทธิ์ สุดโต
839 people like this