8424
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ร่วมจัดนิทรรศการไก่พื้นเมืองในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556

ia

  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตาว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดนิทรรศการไก่พื้นเมือง ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จัดนิทรรศการไว้ 2 จุด คือ บริเวณภายในอาคารจตุรมุข แสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองไก่ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 และไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ แก่นทอง ไข่มุกอีสาน สร้อยนิล และสร้อยเพชร ทั้งหมดนี้เป็นไก่ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ขึ้น และบริเวณภายในภาควิชาสัตวศาสตร์ จุดนี้มีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ ด้านไก่พื้นเมือง และการจำหน่ายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมงานวันเกษตรอีสานอย่างมากมาย ... [01/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1200 people like this