5642
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2557-2558 และได้ศึกษาดูงานการจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสนใจความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี/ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ... [20/04/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: / พรทิพย์พา ชุมแวงวาปี
490 people like this