9121
คณะเกษตรศาสตร์ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช

ia

  • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สาขาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช” วิทยากรโดย คุณรภีพร หีบแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักโรคพืช บริษัทไบเออร์ ครอปซายน์ ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพโรคพืช” และ “คุณสมบัติของนักโรคพืชในการทำงานระดับนานาชาติ” ณ สาขาโรคพืชวิทยา อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้ประสานงานสาขาโรคพืชวิทยา กล่าวว่า “การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาโรคพืชวิทยา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน และปรับปรุงตนเองให้พร้อมกับความต้องการของตลาดงานหรือสถานประกอบการอีกด้วย” ... [27/04/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: อนันต์ วงเจริญ / ปฏิภาณ ทมถา
863 people like this