7885
นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน ในห้องปฏิบัติการทางสังคม

ia

  • “นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน”

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุลและบุคลากร รวม 5 คน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิเคราะห์ชุมชนการเกษตร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา โดยจัดกิจกรรมเรียนในพื้นที่หมู่บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 และ 24 เมษายน 2558

    ซึ่งโครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนเกษตร การทำงานเป็นทีม สร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานภาคสนาม และการทำงานร่วมกับชุมชน นอกจากนี้นักศึกษาและชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันด้วย เช่น การเล่นเกมวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน การสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เป็นต้น ... [24/04/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สุรัตนา สุริสาร / นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3
765 people like this