7325
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558

ia

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เรื่อง “ผลของพืชแซมยางพาราต่อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA” ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ตรีโลเกศ และคุณนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชปลูก เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมต่อไป ... [07/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: / กิริยา สังข์ทองวิเศษ
698 people like this