6978
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม” ระหว่าง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้แทนลงนามฯ ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ(ทำการแทนผู้อำนวยการ) เป็นผู้แทนลงนามฯ อีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มนชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายโชคชัย ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นพยานร่วมลงนาม โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 50 คน จากการร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย และเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเจตนารมณ์ที่ตรงกันในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมของประเทศไทย โดยตกลงให้มีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย

    ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิต นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรซ์ นมเปรี้ยว โยเกริ์ต และโยเกริ์ตพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ไทย-เดนมาร์ค เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิตโดยส่งเสริมการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ทำการวิจัยและเชื่อมโยงงานวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมวางระบบการบริหารจัดการฟาร์ม การจัดทำบัญชีฟาร์ม และสารสนเทศโคนม เพื่อให้ได้คุณภาพของน้ำนมที่ดี และลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่ง จากต้นทุนส่วนใหญ่ที่มาจากอาหารโคนม แนวทางแก้ปัญหาโดยการผลิตอาหารโคนมจาก ฟาง หญ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรืออื่นๆ ที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรด้วยการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ แปรรูปโดยนักวิชาการที่มีความรู้ เพื่อให้ได้อาหารโคนมที่ราคาต่ำและคุณภาพดี เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 สมาชิกประกอบไปด้วย 10 ประเทศ จะมีการเปิดการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี ดังนั้นประเทศที่สามารถผลิตน้ำนมได้คุณภาพดีและมีต้นทุนต่ำจะได้เปรียบในการแข่งขัน ถ้าประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาได้ จะก็เป็นประเทศส่งออกนมคุณภาพดีไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้ ... [12/05/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ / วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์
475 people like this