8941
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 รศ. ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา และ ผศ. ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อาจารย์บำนาญประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจากหมู่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และเกษตรกรจากหมู่บ้านโคกนางาม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ ฟาร์มจิ้งหรีด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ... [14/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ปภัสรา มาชัยภูมิ / ทนุธรรม บุญฉิม
801 people like this